Csíkszereda http://regi.szereda.ro/ Thu, 07 Dec 2023 16:47:26 EET . Csíkszereda http://regi.szereda.ro/ http://regi.szereda.ro/images/favicon.ico 16 16 . CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK 2022 http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3638/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ha augusztus első h&eacute;tv&eacute;g&eacute;je, akkor Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok! A mindennapokb&oacute;l igazi kikapcsol&oacute;d&aacute;st, ig&eacute;nyes sz&oacute;rakoz&aacute;st ny&uacute;jt&oacute; &eacute;lm&eacute;nysorozat v&aacute;r a cs&iacute;kszeredaiakra!&nbsp;</span></p> IT/Tech Sat, 30 Jul 2022 00:00:00 +0200 FORMABONTÓ SZÉKELYFÖLDI KÖRVERSENY http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3636/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A verseny t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ben elősz&ouml;r terjeszkedik az orsz&aacute;ghat&aacute;ron t&uacute;lra Sz&eacute;kelyf&ouml;ld Ker&eacute;kp&aacute;ros K&ouml;rversenye. Az augusztus 9-&eacute;n Debrecenből rajtol&oacute; idei megm&eacute;rettet&eacute;s a nemzeti &ouml;sszefog&aacute;s eredm&eacute;nyek&eacute;nt val&oacute;sul meg, &eacute;s jelentős l&eacute;p&eacute;st k&eacute;pvisel annak ir&aacute;ny&aacute;ba, hogy Sz&eacute;kelyf&ouml;ld, mint turisztikai desztin&aacute;ci&oacute; felker&uuml;lj&ouml;n Eur&oacute;pa t&eacute;rk&eacute;p&eacute;re.</span></p> IT/Tech Thu, 28 Jul 2022 00:00:00 +0200 KÖZTERÜLETEINK FÁI: A VESZÉLYESEKNÉL BEAVATKOZUNK, A LEGSZEBBEKKEL BÜSZKÉLKEDÜNK http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3629/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda z&ouml;ld&ouml;vezeteinek &aacute;pol&aacute;sakor a fő szempont a v&aacute;roslak&oacute;k biztons&aacute;ga, emellett fontos figyeln&uuml;nk a diverzit&aacute;sra &eacute;s az eszt&eacute;tik&aacute;ra is. V&aacute;rosunkban Norv&eacute;g Alapb&oacute;l finansz&iacute;rozott p&aacute;ly&aacute;zatb&oacute;l r&eacute;szletes felm&eacute;r&eacute;st v&eacute;gez a Project Bag Egyes&uuml;let, ennek &eacute;rtelm&eacute;ben első k&ouml;rben arborista javaslatai teszik hat&eacute;konyabb&aacute; a v&aacute;rosi kert&eacute;szet beavatkoz&aacute;sait &eacute;s 500 k&uuml;l&ouml;nleges f&aacute;t r&eacute;szletesen is felm&eacute;rnek, majd egy k&eacute;sőbbi l&eacute;p&eacute;sben okostelefonos alkalmaz&aacute;st hoznak l&eacute;tre annak &eacute;rdek&eacute;ben, hogy minden egyes fa eset&eacute;ben k&ouml;nnyed&eacute;n kommunik&aacute;lhasson egym&aacute;ssal a v&aacute;rosi kert&eacute;szet &eacute;s a lakoss&aacute;g.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 26 Jul 2022 00:00:00 +0200 „JOBB JÖVŐT A KÖZÖSSÉGEKBEN ALAP” http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3632/index Ötletpályázat és polgári projektek Csíkszeredában<p><span style="font-size: 12px;">A K&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi Alap&iacute;tv&aacute;nyok Rom&aacute;niai Sz&ouml;vets&eacute;ge &eacute;s a Lidl Rom&aacute;nia az orsz&aacute;g &ouml;t v&aacute;ros&aacute;ban, k&ouml;zt&uuml;k Cs&iacute;kszered&aacute;ban is elind&iacute;totta a &bdquo;Jobb j&ouml;vőt a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gekben alap&rdquo; elnevez&eacute;sű t&aacute;mogat&aacute;si programot. Az orsz&aacute;gos program &ouml;sszesen t&ouml;bb mint 1.225.000 lej &eacute;rt&eacute;kben ny&uacute;jt t&aacute;mogat&aacute;st.</span></p> IT/Tech Mon, 25 Jul 2022 00:00:00 +0200 ELKEZDŐDÖTT KÉT ÖVEZET INGYENES TELEKKÖNYVEZÉSÉNEK A KÖZVITÁJA http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3625/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Fontos m&eacute;rf&ouml;ldkőh&ouml;z &eacute;rkezett Cs&iacute;kszereda: a topogr&aacute;fiai felm&eacute;r&eacute;st k&ouml;vetően a megyei kataszteri hivatal j&oacute;v&aacute;hagyta k&eacute;t k&uuml;ltelek-&ouml;vezet kif&uuml;ggeszt&eacute;s&eacute;t, ezzel elkezdőd&ouml;tt a k&ouml;zvit&aacute;ja 573 hekt&aacute;rnyi mezőgazdas&aacute;gi f&ouml;ldter&uuml;let telekk&ouml;nyvez&eacute;s&eacute;nek. A Rom&aacute;n G&eacute;pj&aacute;rműnyilv&aacute;ntart&oacute; (RAR) k&ouml;rny&eacute;ki, valamint az Olt &eacute;s a vas&uacute;tvonal &aacute;ltal k&ouml;zrez&aacute;rt ter&uuml;letek gazd&aacute;i szeptember 22-ig ellenőrizhetik, hogy a parcell&aacute;ik rendben vannak-e. 2023 tavasz&aacute;ra v&aacute;rhat&oacute;an t&ouml;bb mint hatsz&aacute;z telekk&ouml;nyvet bocs&aacute;tanak ki a gazd&aacute;k r&eacute;sz&eacute;re, Cs&iacute;kszered&aacute;ban elősz&ouml;r: ingyenesen.</span></p> IT/Tech Thu, 21 Jul 2022 00:00:00 +0200 MÁTÓL HELYI RENDŐR KÍSÉRI A NÉPSZÁMLÁLÓBIZTOST http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3623/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za felk&eacute;r&eacute;s&eacute;re a helyi rendőrs&eacute;g is bekapcsol&oacute;dik m&aacute;t&oacute;l a n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;sba: helyi rendőr k&iacute;s&eacute;ri el a cenzorokat oda, ahol nem hajland&oacute;ak v&aacute;laszolni a k&eacute;rdő&iacute;vekre. A felsz&oacute;l&iacute;t&aacute;s mellett ak&aacute;r 1000&ndash;3000 lejes p&eacute;nzb&iacute;rs&aacute;got is kiszabhatnak a v&aacute;laszad&aacute;s megtagad&aacute;sa eset&eacute;n.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 20 Jul 2022 00:00:00 +0200 HAT CIVIL PROJEKTET VALÓSÍT MEG A VÁROS http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3621/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda v&aacute;rosvezet&eacute;se sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;n ismertette az első alkalommal meghirdetett cs&iacute;kszeredai r&eacute;szv&eacute;teli k&ouml;lts&eacute;gvet&eacute;s t&aacute;mogat&aacute;sra &eacute;rdemesnek nyilv&aacute;n&iacute;tott projekt&ouml;tleteit. Az elb&iacute;r&aacute;l&oacute; bizotts&aacute;g &aacute;ltal kiv&aacute;lasztott hat projekt m&aacute;r ott szerepel a v&aacute;ros beruh&aacute;z&aacute;si list&aacute;j&aacute;n, &eacute;s a k&ouml;zbeszerz&eacute;si folyamatokt&oacute;l f&uuml;ggően id&eacute;n vagy a k&ouml;vetkező &eacute;v első fel&eacute;ben val&oacute;sulhatnak meg.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Tue, 19 Jul 2022 00:00:00 +0200 FELHÍVÁS http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3619/index a Csíkszeredai Városnapok keretében közélelmezési tevékenység folytatására és szórakoztatópark működtetésére<p><span style="font-size: 12px;">Felh&iacute;v&aacute;ssal fordulunk a k&ouml;z&eacute;lelmez&eacute;si tev&eacute;kenys&eacute;get folytat&oacute; vagy sz&oacute;rakoztat&oacute;park műk&ouml;dtető v&aacute;llalkoz&aacute;sokhoz, amennyiben olyan kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;g k&iacute;n&aacute;latuk van, amely illeszthető a Cs&iacute;kszeredai V&aacute;rosnapok programj&aacute;ba, &iacute;rott k&eacute;r&eacute;sben jelezz&eacute;k ter&uuml;letb&eacute;rl&eacute;si &eacute;s r&eacute;szv&eacute;teli sz&aacute;nd&eacute;kukat.</span></p> IT/Tech Mon, 18 Jul 2022 00:00:00 +0200 LEZÁRULT A KÓS KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA FELÚJÍTÁSA http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3616/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Megt&ouml;rt&eacute;nt a műszaki &aacute;tv&eacute;telez&eacute;s, ezzel lez&aacute;rult a K&oacute;s K&aacute;roly Szakk&ouml;z&eacute;piskola hőszigetel&eacute;se, &aacute;tfog&oacute; fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa. A 6 milli&oacute; lejt meghalad&oacute; beruh&aacute;z&aacute;s eredm&eacute;nyek&eacute;nt k&iacute;v&uuml;l-bel&uuml;l teljesen meg&uacute;jult az oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;ny.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Fri, 08 Jul 2022 00:00:00 +0200 TESTVÉRTELEPÜLÉSI PROGRAM CSÍKSZEREDÁBAN http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3631/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;s &eacute;s Cs&iacute;kszereda v&aacute;ros &ouml;sszefog&aacute;s&aacute;val testv&eacute;rtelep&uuml;l&eacute;si program val&oacute;sult meg &bdquo;Cs&iacute;kszereda &eacute;s Hajd&uacute;n&aacute;n&aacute;s testv&eacute;rtelep&uuml;l&eacute;si programja a Nemzeti &Ouml;sszetartoz&aacute;s &Eacute;v&eacute;ben&rdquo; c&iacute;mmel. Az eredetileg 2020 &eacute;vben tervezett programot a kialakult j&aacute;rv&aacute;ny&uuml;gyi helyzet miatt k&eacute;t alkalommal is el kellett halasztani, m&iacute;g v&eacute;g&uuml;l 2022. j&uacute;nius utols&oacute; het&eacute;ben sor ker&uuml;lt a k&eacute;t telep&uuml;l&eacute;s tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;ra.</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><br /></span></p> IT/Tech Mon, 04 Jul 2022 00:00:00 +0200 A VÁROS JÖVŐJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOKAT FOGADTAK EL http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3612/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Strat&eacute;giai k&eacute;rd&eacute;sekről hat&aacute;roztak Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzat&aacute;nak j&uacute;niusi soros &uuml;l&eacute;s&eacute;n: a test&uuml;let elfogadta a v&aacute;ros hat&aacute;rain is t&uacute;lmutat&oacute; mobilit&aacute;si tervet &eacute;s v&aacute;rosfejleszt&eacute;si strat&eacute;gi&aacute;t, fontos l&eacute;p&eacute;st tett a sportl&eacute;tes&iacute;tm&eacute;nyek &ouml;sszehangolt műk&ouml;dtet&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben, tov&aacute;bb&aacute; j&oacute;v&aacute;hagyott t&ouml;bb olyan tervezetet, amely fontos fejleszt&eacute;sek kivitelez&eacute;s&eacute;t k&eacute;sz&iacute;ti elő.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Thu, 30 Jun 2022 00:00:00 +0200 TUDNIVALÓK AZ ELEKTRONIKUS SZOCIÁLIS UTALVÁNYOKRÓL http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3610/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A 2022/63-as sz&aacute;m&uacute; korm&aacute;nyhat&aacute;rozat rendelkez&eacute;sei szerint a kiszolg&aacute;ltatott szem&eacute;lyek j&uacute;nius 1. &eacute;s december 31. k&ouml;z&ouml;tt elektronikus szoci&aacute;lis utalv&aacute;nyokat kaphatnak a Rom&aacute;n Posta szolg&aacute;ltat&aacute;s&aacute;n kereszt&uuml;l. Az elektronikus szoci&aacute;lis utalv&aacute;ny n&eacute;v&eacute;rt&eacute;ke 250 lej, k&eacute;thavonta egyszer ker&uuml;l oda&iacute;t&eacute;l&eacute;sre, &eacute;s az egyes p&eacute;nzfelt&ouml;lt&eacute;sek időpontj&aacute;t&oacute;l sz&aacute;m&iacute;tott 12 h&oacute;napon bel&uuml;l haszn&aacute;lhat&oacute; alapvető &eacute;lelmiszerek v&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;ra vagy &eacute;tkez&eacute;s biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;ra. Cs&iacute;kszereda Polg&aacute;rmesteri Hivatala a szoci&aacute;lis igazgat&oacute;s&aacute;g &aacute;ltal fogadja a kiszolg&aacute;ltatott szoci&aacute;lis helyzetű szem&eacute;lyeknek az elektronikus szoci&aacute;lis utalv&aacute;ny ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;ra ir&aacute;nyul&oacute; k&eacute;r&eacute;seit.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 29 Jun 2022 00:00:00 +0200 EZER SZÍN, EZER SZÍV – NÉPVISELETÜNK ÜNNEPÉRE KÉSZÜLÜNK http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3609/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">K&eacute;t &eacute;v ut&aacute;n &uacute;jra korl&aacute;toz&aacute;sok n&eacute;lk&uuml;l tal&aacute;lkozhatnak a viseletbe &ouml;lt&ouml;z&ouml;tt le&aacute;nyok, asszonyok, leg&eacute;nyek &eacute;s f&eacute;rfiak a n&eacute;pt&aacute;nc, a n&eacute;pzene, a n&eacute;pviselet &eacute;s az im&aacute;ds&aacute;g legnagyobb sz&eacute;kelyf&ouml;ldi &uuml;nnep&eacute;n, az Ezer Sz&eacute;kely Le&aacute;ny Napj&aacute;n. A kor&aacute;bbi &eacute;vek j&uacute;lius első szombatj&aacute;nak megszokott forgat&oacute;k&ouml;nyv&eacute;ből kimarad a Szabads&aacute;g t&eacute;ri gy&uuml;lekező &eacute;s a lovasszekeres felvonul&aacute;s, valamennyi szombati programnak a somly&oacute;i hegynyereg a helysz&iacute;ne.</span></p> IT/Tech Tue, 28 Jun 2022 00:00:00 +0200 NÉPSZÁMLÁLÁS: CSÍKSZEREDÁNAK FEL KELL PÖRÖGNIE! http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3607/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s &ouml;nkit&ouml;lt&eacute;ses szakasz&aacute;t k&ouml;vetően k&ouml;zel 13,5 ezer cs&iacute;kszeredai maradt, akinek a n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;si k&eacute;rdő&iacute;ve m&eacute;g nincs lez&aacute;rva. K&ouml;z&uuml;l&uuml;k mind&ouml;ssze 1428 szem&eacute;lynek az adatait siker&uuml;l r&ouml;gz&iacute;teni a m&aacute;jus 27-&eacute;n kezdőd&ouml;tt &eacute;s j&uacute;lius 15-ig tart&oacute; időszakban. Amennyiben a k&ouml;vetkező napok nem hoznak &aacute;tt&ouml;r&eacute;st, a h&aacute;tra levő h&aacute;rom h&eacute;t nem lesz el&eacute;gs&eacute;ges a sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;biztosoknak, mindez pedig torz adatokhoz, ebből k&ouml;vetkezően pedig val&oacute;tlan adatokra &eacute;p&uuml;lő strat&eacute;gi&aacute;khoz vezethet.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 +0200 A BEOLTOTT SZEMÉLYEK IGÉNYELHETIK A SZÁZ LEJES ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3605/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A v&aacute;rosh&aacute;z&aacute;hoz beny&uacute;jtott k&eacute;r&eacute;s alapj&aacute;n ig&eacute;nyelhetik a sz&aacute;z lej &eacute;rt&eacute;kű &eacute;lelmiszer-utalv&aacute;nyokat a koronav&iacute;rus elleni vakcina teljes adagj&aacute;val beoltott szem&eacute;lyek. Az olt&oacute;k&ouml;zpontok bez&aacute;r&aacute;sa ut&aacute;n ugyanis sok beoltott szem&eacute;ly nem tudta &aacute;tvenni a k&eacute;sve &eacute;rkezett utalv&aacute;nyokat.</span></p> IT/Tech Thu, 23 Jun 2022 00:00:00 +0200 ÚJ TÖLTŐSORRAL NÖVELI TERMELÉSI KAPACITÁSÁT A HEINEKEN ROMANIA http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3603/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">&Uacute;jabb, a v&aacute;ros gazdas&aacute;gfejleszt&eacute;s&eacute;t c&eacute;lz&oacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si meg&aacute;llapod&aacute;s al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;nak helysz&iacute;ne volt Cs&iacute;kszereda V&aacute;rosh&aacute;za. A felek k&eacute;zjegy&eacute;vel ell&aacute;tott egyezm&eacute;ny t&aacute;rgya a <span style="font-size: 12px;">HEINEKEN </span>Romania cs&iacute;kszeredai telephelye termel&eacute;si kapacit&aacute;s&aacute;nak n&ouml;vel&eacute;se.&nbsp;</span></p> IT/Tech Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 SZURKOLÓBARÁT HEGYIVERSENY HÁZIGAZDÁJA LESZ CSÍKSZEREDA http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3601/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Az elv&aacute;r&aacute;soknak megfelelően szintet l&eacute;pett a tavaly sikerrel bemutatkozott Hargita Hill Climb Challenge (HHCC): a hegyiverseny id&eacute;n is az orsz&aacute;gos bajnoks&aacute;g futamak&eacute;nt ker&uuml;lt a versenynapt&aacute;rba, &aacute;m van k&uuml;lf&ouml;ldi nevező is. P&eacute;nteken l&aacute;tv&aacute;nyos megnyit&oacute; lesz a v&aacute;ros főter&eacute;n, szombaton pedig &uacute;tlez&aacute;r&aacute;sokkal kell sz&aacute;molni a Hargitaf&uuml;rdőre vezető megyei &uacute;ton.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 IFJÚSÁGI LAKÁSOK, BICIKLIUTAK FINANSZÍROZÁSÁRA PÁLYÁZIK CSÍKSZEREDA http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3599/index &nbsp;<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">Cs&iacute;kszereda &Ouml;nkorm&aacute;nyzata soron k&iacute;v&uuml;li &uuml;l&eacute;sen hat&aacute;rozott ifj&uacute;s&aacute;gi b&eacute;rlak&aacute;sok &eacute;s ker&eacute;kp&aacute;rutak l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek finansz&iacute;roz&aacute;si k&eacute;relm&eacute;ről. A k&eacute;t projektre k&ouml;zel 11 milli&oacute; lejt p&aacute;ly&aacute;zik a v&aacute;ros az Orsz&aacute;gos Helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si Alapb&oacute;l (PNRR).</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> IT/Tech Mon, 20 Jun 2022 00:00:00 +0200 NÉPSZÁMLÁLÁS – FOGADJUK BIZALOMMAL A SZÁMLÁLÓBIZTOST! http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3597/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">A n&eacute;psz&aacute;ml&aacute;l&aacute;s &ouml;nkit&ouml;lt&eacute;ses szakasz&aacute;nak lez&aacute;r&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően elkezdőd&ouml;tt a szem&eacute;lyes lek&eacute;rdez&eacute;s szakasza. A cs&iacute;kszeredaiak 66 sz&aacute;zal&eacute;ka t&ouml;lt&ouml;tte ki &eacute;rv&eacute;nyesen az online k&eacute;rdő&iacute;vet, a lakoss&aacute;g fennmarad&oacute; 34 sz&aacute;zal&eacute;k&aacute;t otthonukban keresik fel a sz&aacute;ml&aacute;l&oacute;biztosok.</span></p> IT/Tech Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0200 CSÜTÖRTÖKÖN KEZDŐDIK A CSALÁDI FILMSZEREDA http://regi.szereda.ro/hu/h/2/3595/index &nbsp;<p><span style="font-size: 12px;">Ha m&aacute;r pezseg a cs&iacute;kszeredai ny&aacute;ri kultur&aacute;lis &eacute;let, &eacute;s hivatalosan is megny&iacute;lt a fesztiv&aacute;lszezon, nem maradhat ki a sorb&oacute;l a n&eacute;pszerű &eacute;s a minős&eacute;gi filmek kedvelői &aacute;ltal minden &eacute;vben v&aacute;rt Filmszereda Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi mozg&oacute;k&eacute;pfesztiv&aacute;l sem, amelyet j&uacute;nius 16&ndash;19. k&ouml;z&ouml;tt szervez&uuml;nk meg a v&aacute;ros t&ouml;bb helysz&iacute;n&eacute;n.</span></p> IT/Tech Tue, 14 Jun 2022 00:00:00 +0200